Bleckhornens vänner

DE GAMBLA BLECKHORNS JUBILÆUMSFOND har haft som uppgift att utdela stipendier till förtjänta aktiva Bleckhornsmedlemmar. Den 5 mars 2009 ombildades fonden till föreningen BLECKHORNENS VÄNNER.

Nedan återges beslutsprotokollet samt den nya föreningens stadgar.

__________________________________________________________

Protokoll vid extra möte med De Gambla Bleckhorns Jubilæumsfond/Bleckhornens vänner, 5 mars 2009

Närvarande: Jörgen Arfwedsson, Eric Cordesius, Jojje Flink, Mona Forsler, Sten Forsler, Sven Huldt, Bengt Lörstad, Hans Pedersen Dambo, Bo Ruthström, Lars Göran Strömblad, Åke Svenstam.

Fullmakter till Eric Cordesius att han företräder dem vid mötet hade lämnats av Jan Anchert, Jonas Fremberg, Bertil Frisdal och Christer Hedin

1                    Ordföranden, Eric Cordesius, hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2                    Förklarades mötet vara behörigen utlyst och dagordningen fastställdes.

3                    Utsågs Eric Cordesius att leda mötet.

4                    Utsågs Bengt Lörstad att föra protokollet.

5                    Utsågs_Åke Svenstam och Hans Pedersen Dambo att justera protokollet.

6                    Till ny styrelseledamot och kassör valdes Sven Huldt.

7                    Ändring av stadgar. Förslag till nya stadgar för fonden antogs vid årsmötet den 6 december 2008. Detta förslag godkändes enhälligt av dagens möte. Detta innebär bl a att namnbytet från De Gambla Bleckhorns Jubilæumsfond till Bleckhornens vänner är nu genomfört och att de nya stadgarna gäller. Stadgarna är bilagda dagens protokoll.

8                    Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Lund den 5 mars 2009.

Bengt Lörstad

Justeras:

Åke Svenstam                                                                                Hans Pedersen Dambo

___________________________________________________________

Stadgar för Bleckhornens vänner, Lund, fastställda av årsmötet 2011

 

§ 1 Föreningens syfte Föreningen är en ideell förening med syfte att stödja Academimusiccorpset Bleckhornen och arbeta för kontakt mellan före detta aktiva och aktiva medlemmar i Academimusiccorpset Bleckhornen.

§ 2 Medlemmar Medlemmar i föreningen är de som erlagt medlemsavgift för senaste räkenskapsåret. Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.

§ 3 Årsmötet Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och ska hållas senast under maj månad. Till årsmötet kallas samtliga medlemmar skriftligen senast två veckor före årsmötet. Vid årsmötet äger varje medlem en röst vid voteringar.

Dagordning vid årsmötet:

1 Val av ordförande och sekreterare för mötet

2 Val av två justeringsmän och tillika rösträknare

3 Fråga om mötets behöriga utlysande

4 Föredragning av verksamhetsberättelsen

5 Föredragning av revisorernas granskning av verksamheten

6 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

7 Fastställande av medlemsavgift

8 Avgående styrelsens förslag till verksamhet och motioner från medlemmarna

9 Val av ordförande och två styrelseledamöter

10 Val av två styrelsesuppleanter

11 Val av en revisor och en revisorssuppleant

12 Val av två ledamöter i valberedningen

13 Eventuellt övrigt

§ 4 Extra möte Extra möte ska hållas när styrelse eller revisorer så påkallar. Skriftlig kallelse med dagordning utgår som vid årsmöte.

§ 5 Styrelsen Styrelsen väljs för ett år och utser inom sig sekreterare och kassör. Styrelsen ansvarar för det löpande arbetet i föreningen och har sitt säte i Lund.

§ 6 Firmatecknare Rätt att teckna föreningens firma tillkommer ordförande och kassör var för sig

§ 7 Revision Revision avser räkenskapsåret=kalenderåret

§ 8 Stadgeändring För ändring av föreningens stadgar fordras beslut på två på varandra följande möten, varav minst ett ordinarie årsmöte.

§ 9 Upplösning Vid upplösning tillfaller föreningens tillgångar Academimusiccopset Bleckhornen i Lund. För beslut om upplösning av föreningen gäller samma förfarande som vid stadgeändring.

 

Leave a Reply