Bleckhornsacademien

 

 

Statuter för Bleckhornsakademien1) antagna den 7 december 2002

1   Bleckhornsakademiens syfte är att hävda och stödja Bleckhornsmusiken i alla sammanhang.

2        Bleckhornsakademiens verksamhet leds av en sekreterare även  kallad  præses. Præses utses för en tid av fem år.

3        Bleckhornsakademien kallas till sammankomster minst två gånger per år, i  maj och  december.

4        Till ledamot i Bleckhornsakademien utses tidigare medlemmar i Academimusikcorpset  Bleckhornen,  som förväntas bidra till Bleckhornsakademiens syfte och verksamhet. Ny ledamot utses på förslag av ledamöter. Till förslaget fogas en motivering, som är offentlig. Nya ledamöter installeras vid decembersammankomsten och tilldelas ett stolsnummer 2).

5    Antalet ledamöter är maximerat till 30. Ledamot äger rätt att utan motivering ställa sin plats till förfogande för inval av ny ledamot.

6    Sammankomsterna är öppna. Ledamöterna kallas till sammanträdena. Inbjudan utgår även till de som genom stöd eller bidrag  visat att de stödjer  Bleckhornsakademiens syfte och verksamhet. Ledamot äger rätt att medtaga gäster.

7   Extra sammankomst ska utlysas om præses eller  minst hälften av ledamöterna så påyrkar. Syfte med extra sammankomsten ska vara skriftligt motiverad.

8   Verksamheten revideras och ansvarsfriheten för avgående præses beslutas efter  utgången femårsperiod.

9    För ändring av statuterna fordras att kallelse till sammankomst utgår till alla ledamöter  innehållande förslag till ändringar senast fyra veckor före.  För beslut om ändring av statuter fordras att minst 12 ledamöter är närvarande och minst tre fjärdelelar röstar för förslaget.

10  Vid eventuell nedläggning av Bleckhornsakademien tillfaller tillgångarna i första hand De Gamles Bleckhorns Minnesfond och i andra hand Academimusikcorpset Bleckhornen.
__________________________________________________________
1) För den skull någon inte skulle vara medveten om att ”c” i ordet ”academi” uttalas med k-ljud tillämpas i statuterna fonetisk stavning av bokstaven ”c”.
Av säkerhetsskäl har vi även sett till att ev. ignoranta personer som försöker logga in hos ”Bleckhornsakademien.se” omedelbart förvisas till sin rätta plats.

2) Academistol: Nedan återges en typisk nummerförsedd academistol infälld i en stor vit prick omringad av 9 små vita prickar på röd bakgrund.Academistol

 

Leave a Reply