Archive for oktober, 2014

Årets elfte PUB-träff äger rum på John Philip Sousas 160-årsdag torsdagen den 6 november!

ÖlVi ses som vanligt kl. 15:30 på John Bull
för att fira Corpsets förste hedersmedlem.

1924

 

80-årsfirande på PUB-träffen den 2 oktober 2014

Vid PUB-träffen den 2/10 firade vi Stig Bäckström med sedvanlig whiskyflaska.

PUB20141002a

 #36, #42, #106

PUB20141002b

#23

PUB20141002c

#106, #68, #53, #56

PUB20141002d

#53, #56, #87, #108

Vid kameran #28

 

Bleckhornens vänners årsmöte 2014

Logo                            2014-05-22

 

 

 

 

 

 

Protokoll fört vid Bleckhornens vänners årsmöte 2014-05-22

Närvarande: Jörgen Arfwedsson, Eric Cordesius, Sven Huldt, Sven Lindén, Olle Krantz, Hans Pedersen Dambo.

Ordförande Eric Cordesius hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

 • 1 Valdes Eric Cordesius och Hans Pedersen Dambo till ordförande resp. sekreterare för mötet.

 • 2 Valdes Olle Krantz och Sven Lindén till justeringsmän och tillika rösträknare.

 • 3 Beslöts årsmötet vara behörigen utlyst.

 • 4 Föredrogs verksamhetsberättelsen, årsredovisningen och webbstatistik för hemsidan.

 • 5 Föredrogs revisorernas granskning av verksamheten.

 • 6 Beviljades den avgående styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013

 • 7 Fastställdes medlemsavgiften oförändrad till 200 kronor för verksamhetsåret 2015.

 • 8 Avgående styrelsens förslag till verksamhet och motioner från medlemmarna
  1. Godkändes avgående styrelses förslag till verksamhet.
  2. Diskuterades ett förslag från Åke Svenstam om att ge ut en bok om Academimusiccorpset Bleckhornen. Årsmötet ställde sig positivt till förslaget och hänsköt till styrelsen att omgående vidare bearbeta förslaget och starta med en materialinsamling.

 • 9 Omvaldes Eric Cordesius och Sven Huldt till ordförande resp. ordinarie styrelseledamot samt nyvaldes Hans Pedersen Dambo till ordinarie styrelseledamot.

 • 10 Omvaldes Lars-Göran Strömblad samt nyvaldes Jörgen Arfwedsson till styrelsesuppleanter.

 • 11 Omvaldes Sten Forsler till revisor och Leif Svensson till revisorssuppleant under förutsättning av att denne accepterar valet.

 • 12 Omvaldes Sven Lindén och Olle Krantz till ledamöter i valberedningen.

 • 13 Eventuellt övrigt Diskuterades olika åtgärder för att göra medlemskapet i föreningen mer attraktivt för medlemmarna som t.ex. besök på och utmärkande av klassiska platser i Bleckhornens historia, inbjudan av utomstående intressanta talare etc.

 • 14 Tackade ordföranden de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Hans Pedersen Dambo, mötessekreterare

Justeras:

Olle Krantz                    Sven Lindén