Archive for april, 2013

Bleckhornens vänners årsmöte 2013

Bleckhornens vänners årsmöte 2013-04-26

 1. Ordföranden, Eric Cordesius, hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.
 2. Utsågs Eric Cordesius att leda mötet och Bengt Lörstad att föra protokollet.
 3. Lars Göran Strömblad och Olle Krantz utsågs att justera protokollet.
 4. Förklarades mötet behörigen utlyst.
 5. Ordföranden Eric Cordesius föredrog verksamhetsberättelsen för 2012.
 6. Revisorn Sten Forsler föredrog i kassörens frånvaro bokslut och kassaberättelse varefter han föredrog revisionsberättelsen och rekommenderade årsmötet att bevilja avgående styrelsen full ansvarsfrihet.
 7. Årsmötet beviljade avgående styrelsen full ansvarsfrihet.
 8. Medlemsavgiften fastställdes till minst 200 kronor per år.
 9. Till ordförande omvaldes Eric Cordesius
 10. Till två styrelseledamöter omvaldes Bengt Lörstad och Sven Huldt
 11. Till styrelsesuppleanter omvaldes Hans Pedersen Dambo och Lars Göran Strömblad.
 12. Årsmötet förklarade punkterna 9-11 omedelbart justerade.
 13. Till revisor omvaldes Sten Forsler.
 14. Till revisorssuppleant omvaldes Jörgen Arfwedsson.
 15. Till valberedning omvaldes Sven Lindén (sammankallande) och Olle Krantz.
 16. Hans Pedersen Dambo föredrog styrelsens förslag till verksamhet för det nya året, se bilaga. Det välkomnades och godkändes av mötet.
 17. Årsmötet avslutades.

Lund den 26 april 2013

Bengt Lörstad,
sekreterare

Justeras:

Lars Göran Strömblad                                                          Olle Krantz

PS efter mötet och vid festen uppmärksammades att vårt äldsta Bleckhorn, Jan Anchert, nyligen firat sin 85-årsdag. Alla instämde i firandet.