Archive for april, 2012

Bleckhornens vänners årsmöte 2012

Bleckhornens vänners årsmöte 2012-04-28

 1. Ordföranden, Eric Cordesius, hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.
 2. Utsågs Eric Cordesius att leda mötet och Hans Pedersen Dambo att föra protokollet.
 3. Lars-Göran Strömblad och Jörgen Arfwedsson utsågs att justera protokollet.
 4. Förklarades mötet behörigen utlyst.
 5. Ordföranden Eric Cordesius föredrog verksamhetsberättelsen för 2011.
 6. Revisorn Sten Forsler föredrog i kassörens frånvaro bokslut och kassaberättelse samt påpekade ett subtraktionsfel i summeringen som visade på ett resultat om 5 443:00 i stället för det verkliga resultatet om 5 443:89, varefter han föredrog revisionsberättelsen och rekommenderade årsmötet att bevilja avgående styrelsen full ansvarsfrihet.
 7. Årsmötet beviljade avgående styrelsen full ansvarsfrihet.
 8. Medlemsavgiften fastställdes till 200 kronor per år.
 9. Till ordförande omvaldes Eric Cordesius
 10. Till två styrelseledamöter omvaldes Bengt Lörstad och Sven Huldt
 11. Till styrelsesuppleanter omvaldes Hans Pedersen Dambo och Lars-Göran Strömblad.
 12. Årsmötet förklarade punkterna 9-11 omedelbart justerade.
 13. Till revisor omvaldes Sten Forsler.
 14. Till revisorssuppleant omvaldes Jörgen Arfwedsson.
 15. Till valberedning omvaldes Sven Lindén (sammankallande) och Olle Krantz.
 16. Årsmötet avslutades.

Lund den 28 april 2012

Hans Pedersen Dambo, sekreterare

Justeras:

Lars-Göran Strömblad                                                                         Jörgen Arfwedsson

Årsberättelse 2011 för Bleckhornens vänner

Det har varit ett dramatiskt år. Det började den 3/2 med ett återutlyst årsmöte som även detta var ofullständigt förberett och ajournerades till den 3/3.

Vid detta årsmöte komplicerades valet av ny styrelse av att det vid förslag till ny ordförande begärdes votering, vilket dock resulterade i omval.  

Övriga befattningshavare i styrelsen blev Bengt Lörstad, Sven Huldt, Hans Dambo och Lars-Göran Strömblad.

Till revisorer utsågs Sten Forsler och Jörgen Arfwedsson.

Valberedning blev Sven Lindén och Olle Krantz.

 

Två stadgeändringar antogs: 1)Räkenskapsår blev kalenderår och 2)årsmöte senast i maj.   Hela årsmötesprotokollet finns på http://bleckhornsacademien.se/?p=266.

 

Under det gångna året har vi haft 8 möten på The Old Bull och ett protokollfört styrelsemöte.   Årsmötet bestämde att Förste Majfesten skulle ersättas av Vårfest på lämpligt datum och julfesten inte tvunget måste ske när Bleckhornen har julkonsert.   Årets vårfest var den 29 april och Lars-Görans med flera goda mat avnjöts liksom Sven Lindéns i Helsingör inhandlade drycker.   Pyttipannaorkestern med Åke Svenstam underhöll.

Den 3 dec var det åter julfest på Villa Sunna, en fin lokal som vi har tillgång till tack vare Sten och Mona Forsler. Herrskapet Strömblad stod åter för mathållningen.

På Bleckhornens julkonsert samma kväll utdelades ett stipendium på 5000 kronor till Lisa Hellman, ordf. och flöjtist. Detta möjliggjordes tack vare Sven Huldts framgångsrika indrivning av medlemsavgiften på 200 kronor. Medlemsbefrämjande åtgärder har varit att sända alla budskap till ett 70-tal mailadresser med hänvisning till den av Hans Dambo så förtjänstfullt skötta hemsidan http://bleckhornsacademien.se.

 

 Lund april 2012

#36 Eric Cordesius

 

Kassaberättelse

Föreningens finanser har stärkts avsevårt under verksamhetsåret. På uppmaning av revisorerna har den lömska handkassan avvecklats under 2011. Damklubbens andel av tillgångarna kommer enligt beslut inte redovisats separat i fortsättningen.

De administrativa kostnaderna har som framgår av redovisningen praktiskt tagit försvunnit på

grund av beslutet att kommunicera elektroniskt.

Lund 2012-04-20

Sven Huldt

Bokslut 2011

 

 

Bleckhornens vänners vårfest 2012 på Villa Sunna

Klicka här:  corpset1

Efter årsmötesförhandlingarna var det dags för årets vårfest. Den inleddes av en timslång konsert av Academimusiccorpset Bleckhornen som Ingrid Strömblad välvilligt hade skänkt till Bleckhornens vänner. Hon hade nämligen vid Bleckhornens julkonsert i december haft turen att vinna en konsert av Bleckhornen på lotteri!
I stället för att njuta av vinsten på egen hand skänkte hon den till vår vårfest. Tack för den storsinta gåvan, Ingrid!

Makarna Strömblad stod på detta vis för både den andliga och lekamliga spisen på vårfesten eftersom den förträfflige ganymeden Lars-Göran Strömblad hade dukat upp en ståtlig buffé som räckte till alla de ca 40 närvarande matgästerna som efter konserten tog plats i Villa Sunna. Corpsets musikanter bjöds nämligen också in att delta i festmåltiden som verkligen smakade gott och innehöll allsköns godsaker som gjorde att ingen behövde gå från bordet med osmort krås. Festen flöt på under god stämning och de unga corpsen lärde oss några nya sånger att skåla till. Framåt kvällningen glesnade skaran och Lars-Göran hyllades för sina kulinariska insatser och undertecknad mindes med glädje det på 60-talet instiftade Ganymed- och Heraldikutskottet som denna dag fylldes helt av en enda person – Lars-Göran Strömblad!

Ytterligare andlig spis bjöds av Sven Lindén som presenterade den alldeles nysläppta dubbelcd:n Svenska regementsmarscher som fick många att lätta på plånboken och skänka en slant. Läs den häpnadsväckande provenienshöjande pressreleasen om denna dubbelcd i en numrerad serie om 50 exemplar på http://bleckhornsacademien.se/?p=437

 

 

Pressrelease: ”De drog till Dragør…”

Onsdagen den 25 april gjorde Bleckhornsacademiledamöterna Sven Lindén (stol 9), Eric Cordesius (stol 1) och Hans Pedersen Dambo (stol 10) ett historiskt skivsläpp vid Dragør fort av en ny dubbel-cd. ”Svenska regementsmarscher”.

 

Valet av ett fort på andra sidan havet föll sig naturligt eftersom skivorna innehåller såväl marschen ”Under Bodens kanoner” av Verner Sundgrén som ”Hands across the Sea” av John Philip Sousa.

Det kungliga namnchiffret över fortets portal tolkas lämpligen som att Carl X:s ande fortfarande lever i Danmark.

 

 

 

 

 

 

 

Under släppningsförberedelserna kunde vissa militanta sjöstyrkerörelser iakttas i fortets närvatten.
Vi blev dock inte anfallna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så här såg dubbel-cd:n ut före släppet…

 

 

 

 

… här uppvisad av Sven Lindén, innehavare av  Lennart Lindstedts omfattande samling av 78-varvsskivor med svenska, wosniska och andra marscher… 

 

 

 

 


 

 

 

 

 … som digitaliserats till cd-format av Hans Pedersen Dambo till höger i bilden.

 

 

 

 

 

 

 

Skivomslagets framsida…

 

 

 

 

 


 

 

 

… och baksida.

 

 

 


 

Skivornas innehåll

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Själva släppet skedde med Øresundsbron i bakgrunden som en symbolisk påminnelse av Carl X Gustafs tåg över Bælt som man kan säga upprepas dagligen med svenska tåg över Øresund efter DSB Firsts avskedande från Øresundstågstrafiken.

 

 

 Före släppet

 

 

 


 

 

 

 

 Nuuu är den släppt!!! 

 

 

 

 

 

 

 

Efter släppet störtade trion i väg till ett café för att fira denna viktiga händelse med en kopp kaffe och en rund kaka som efterliknade en CD. Då etablissemanget saknade sådana nödgades vi nöja oss med triangulära tårtbitar – dock skurna ur en större cirkulär tårta som förmodligen som nybakad liknat en CD.

För att ytterligare fira släppet släppte vi oss…

… lösa i en buteljbutik där vi inhandlade diverse danskprisbilliga kluckande produkter innan färden mot det svenska fastlandet påbörjades.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter välförrättat värv återfördes den nysläppta skivan till Sverige för att i provenienshöjande syfte förses med handskriven numrering i en serie om 50 skivor (1-50/50). Även detta dokument höjer naturligtvis proveniensvärdet – särskilt som det vittnar om att släppresan företagits med bil. Ett återtåg vore uteslutet i ett så viktigt militärmusikaliskt ärende.
I backspegeln ovan Sven Lindén, därunder den nysläppta skivan och till höger Eric Cordesii nacke.

Sic!

Denna fil finns även som nedladdningsbar pdf.

 

Nästa PUB-träff torsdagen den 3 maj 2012 kl. 15:30

Välkommen till Bleckhornens vänners PUB-träffar första torsdagen varje månad kl. 15:30 på puben John Bull vid Bantorget i Lund (snett emot Grand)!

Där träffar du gamla och unga Bleckhorn, medlemmar i Bleckhornens vänner, Bleckhornsacademiledamöter, styrelseledamöter i Bleckhornen, dirigenter och diverse löskefolk.
Klicka på bilden för att se hela!