Archive for mars, 2011

Bleckhornens vänners årsmöte 2010/2011

BLECKHORNENS VÄNNER LUND
Protokoll vid årsmöte med Bleckhornens vänner den 4 december 2010, med
fortsättning den 3 februari 2011 samt 3 mars 2011.
 1. Ordföranden, Eric Cordesius, hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.
 2. Förklarades mötet behörigen utlyst.
 3. Utsågs Eric Cordesius att leda mötet.
 4. Utsågs Bengt Lörstad att föra protokollet.
 5. Eftersom bokföringsåret ändrats till kalenderår förelåg inget underlag till att genomföra årsmötet denna dag utan man beslöt fortsätta mötet
  den 3 februari 2011 kl 15.30 på The Old Bull i Lund.
  Då kommer även stadgarna behöva ändras så att förändringen av bokföringsåret blir fastlagd i våra dokument.
 6. Deltagarna fortsatte sedan till Bleckhornens Julkonsert.
 7. Ordförande Eric Cordesius öppnar mötet nu den 3 februari men föreslår omgående att årsmötet fortsätter den 3 mars. Ny skriftlig kallelse kommer att skickas ut med erforderligt underlag som ännu inte fanns. Mötet beslutade i enlighet med förslaget.
  Utanför protokoll enades man om att ha ett extra möte och fest
  fredagen den 29 april på Villa Sunna, som bokades omgående.
 8. Mötet återupptogs den 3 mars efter att ny skriftlig kallelse skickats ut. 15 medlemmar och intresserade hade hörsammat kallelsen.
 9. Lars Göran Strömblad och Jörgen Arfwedsson utsågs att justera protokollet.
 10. Dagens möte var behörigen utlyst.
 11. Ordföranden Eric Cordesius föredrog verksamhetsberättelsen för 2009-11-01 – 2010-12-31.
 12. Kassören Sven Huldt föredrog bokslut och kassaberättelse.
 13. Revisorsuppleanten, Ingrid Svenstam, föredrog revisionsberättelsen och rekommenderade årsmötet att bevilja avgående styrelsen ansvarsfrihet.
 14. Årsmötet beviljade avgående styrelsen full ansvarsfrihet.
 15. Medlemsavgiften fastställdes till 200 kronor per år.
 16. Motioner och övrigt.
  Förra årsmötets beslut om ändring av verksamhetsår till
  kalenderår föranleder två ändringar i stadgarna:
  §3 första meningen lyder Årsmötet är
  föreningens högsta beslutande organ och ska hållas idecember månad. Mötet beslöt att ändra den till:
  Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och ska hållas senast under maj månad.
  §7 lyder Revision avser räkenskapsåret, den l oktober till den 30 september.
  Den nya lydelsen : Revision avser räkenskapsåret=kalenderåret.
  Den nya styrelsen bör driva aktivt arbete med medlemsvärvning.
  Bl a föreslogs broschyr om Bleckhornens Vänner
  och kampanj via hemsidan som många uppmärksammat.
 17. Till ordförande omvaldes Eric Cordesius
 18. Till två styrelseledamöter omvaldes Bengt Lörstad och Sven Huldt
 19. Till styrelsesuppleanter omvaldes Hans Pedersen Dambo och Lars Göran Strömblad.
 20. Till revisor valdes Sten Forsler.
 21. Till revisorssuppleant valdes Jörgen Arfwedsson.
 22. Till valberedning valdes Sven Linden (sammankallande) samt Olle Krantz.
 23. Medlemmarna kommer att kallas till extra möte den 29 april på Villa Sunna för att fastställa stadgeändringarna.
 24. Åke Svenstam avtackades för sitt långa och hängivna arbete med föreningen och Academien.
 25. Årsmötet avslutades.
Lund den 4 mars 2011
Bengt Lörstad,
sekreterareJusteras:

Lars Göran Strömblad                             Jörgen Arfwedsson